Persones estrangeres a Espanya

Home / Persones estrangeres a Espanya
Les persones estrangeres són a totes aquelles que no tenen la nacionalitat espanyola. No obstant això, no a totes se’ls aplica la mateixa legislació quan estan a Espanya. Podem distingir:

En el règim general es tractarà el relatiu als drets i llibertats de les persones que són nacionals de tercers països, considerant així a aquells que no són espanyols o nacionals de països pertanyents a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu, així com els seus familiars (subjectes al règim comunitari).

Podem trobar algunes exclusions, com les que afecten les persones (i els seus familiars) que pertanyen a organitzacions o organismes internacionals o intergovernamentals amb seu a Espanya.

Normativa: Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.

El règim comunitari s’aplica als drets d’entrada i permanència a Espanya dels nacionals d’Estats membres de la Unió Europea, dels restants Estats parteix en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i dels nacionals de la Confederació Suïssa.
També s’aplica als familiars (sigui com sigui la seva nacionalitat) dels espanyols i dels nacionals dels països abans esmentats sempre que resideixin a Espanya, sent aquests:

El cònjuge o parella anàloga, inscrita o no.
Els descendents i els del cònjuge.
Els ascendents i els del cònjuge.
Certs membres de la família que compleixin determinats requisits, denominada família extensa.

Normativa: Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d’altres Estats parteix en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Regula el règim que Espanya ha d’aplicar tant als estrangers no comunitaris com als apàtrides que fugen del seu país d’origen o residència per tenir temors fundats a ser perseguits, o perill que pugui suposar un risc per a la seva vida. Es tracta de l’anomenada protecció internacional, que comprèn tant l’asil com la protecció subsidiària.

Normativa: Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària

This function has been disabled for Acathi.org.

error: Content is protected !!
Skip to content