Manifest Dona i VIH SIDA / Manifiesto Mujer y VIH SIDA

 CAT:

Dona i VIH SIDA.

"La defensa de la igualtat de gènere, i l'apoderament de les dones són essencials per a donar una resposta eficaç al VIH".

És necessari que arribem a la tolerància zero amb la violència de gènere; perquè amb això també se superarà l'estigma d'aquelles persones ja afectades. Hem de lluitar per obtenir un major accés al tractament, a l'atenció i a l'ajuda de totes les que ho pateixen, així com de les seves famílies.

"La Declaració del Mil·lenni d'ONU de 2000 va incloure entre els seus objectius una meta específica per a combatre el VIH/SIDA, estimant-se que en 2015 s'haurà detingut i començat a reduir la propagació d'esta pandèmia. És evident que això està lluny d’obtenir-se tant a Catalunya com a Espanya i el món, sobretot en relació amb dones, nenes i adolescents, que son els que pateixen taxes d'infecció en un número d'afectades cada vegada major.

Les desigualtats de gènere, a més de ser una violació als seus DDHH contribuïxen a l'augment de la indefensió. ONUSIDA diu que aquelles que patixen de violència de gènere tenen un 50% més de risc de contraure el VIH. La xifra és escandalosa, atès que l'OMS subratlla que una de cada tres dones pateix de violència física o sexual a mans de la seva parella, al punt que el 45% de les adolescents tenen la seva primer experiència sexual de forma forçada."

L'augment de l'epidèmia en persones joves i en dones casades ha demostrat que l'anàlisi tradicional basat en grups de risc tales com a homosexuals, homes que tenen sexe amb homes o dones que es dediquen a la prostitució constitueix un factor que limita l'adopció d'estratègies de prevenció adequades. En realitat, el problema ha de plantejar-se des de l'enfocament de les pràctiques de risc, independent de l'estatus social, l'orientació sexual, el gènere, l'estat civil, la professió o ofici, el credo religiós o el grup ètnic de les persones involucrades.

Ja en 1995 en secretari general d'ONU deia que el gènere femení és particularment vulnerable a la infecció alhora que el seu accés a l'educació relacionada amb el VIH i als programes de prevenció i atenció de la salut és limitat o inexistent. A això han de sumar-se les dificultats que implica la negociació del sexe més segur, i no sols per a aquelles que exerceixen la prostitució, atés que en les societats clarament patriarcals són els homes els que imposen les regles. La subordinació de la dona en la societat i en la vida de parella redueix les seues possibilitats de negociar o rebutjar les relacions sexuals no desitjades, o de mantenir relacions sexuals protegides; la qual cosa empitjora la desigualtat existent.

És precís incrementar el finançament de les ajudes al desenvolupament i canalitzar-les cap a programes sensibles a les qüestions de gènere. Però també hem d'exigir dels governs que destinen recursos propis suficients perquè hi haja atenció i prevenció. Han de comptar-se amb coneixements, però també amb mitjans que previnguin la infecció.

Per allò, les persones i entitats signants, aprofitant aquest mes de març de 2014 en el que se ha celebrat el Dia Internacional de la Dona, proposem:

- Promoure l'educació sexual de les xiquetes i adolescents en les escoles i col·legis i l'alfabetització de les dones, com a via que faciliti la informació. Lluitar contra la deserció escolar femenina.

- Atendre amb especial atenció a les necessitats de les dones migrades, que es troben en condicions vulnerables precisament a causa de la pobresa, el desarrelament i la desinformació.

- Promoure la protecció constant dels drets humans de dones, adolescents i nenes. Promoure una tolerància zero cap a tots els tipus de violència que s’exerceixen contra elles com una qüestió de justícia social i una responsabilitat social compartida.

- Instar la creació de programes efectius que consideren les necessitats dels que siguin sobrevivents, estiguin o no infectats. Moltes nenes, nens i adolescents queden a cura de familiars amb pocs recursos, i això incrementa el cercle viciós de la pobresa i l'estigmatització.

- Advocar perquè les lleis laborals es compleixen plenament, i no hi es faci una discriminació oculta contra les persones portadores del virus.

- Reclamar rendició de comptes a les administracions públiques, sobretot en relació amb els compromisos internacionals que han suscripto oportunament.

- Deixar de considerar les dones com a meres víctimes de les seues circumstàncies, valorant les seues aportacions, la seua capacitat de creació i de diàleg perquè puguen ser aprofitats en el seu propi benefici.

Aquesta tasca no tindrà èxit a menys que siguem les pròpies dones (adultes, adolescents, nenes, prostitutes, transsexuals, heterosexuals, bisexuals, transgèneres, casades, fadrines, divorciades, separades, mares, filles, immigrades, nacionals, religioses, laiques, professionals, ames de casa) les que prenguem consciència que hem de reivindicar de forma constant no sols aquest, sinó tots i cadascun dels nostres drets.

CAST.:

 

Mujer y VIH SIDA.

 

"La defensa de la igualdad de género, y el empoderamiento de las mujeres son esenciales para dar una respuesta eficaz al VIH”.

 

Es necesario que lleguemos a la tolerancia cero con la violencia de género; porque con ello también se superará el estigma de aquellas personas ya afectadas. Debemos luchar por obtener un mayor acceso al tratamiento, a la atención y a la ayuda de todas las que lo padecen, así como de sus familias.

La Declaración del Milenio de ONU de 2000 incluyó entre sus objetivos una meta específica para combatir el VIH/SIDA, estimándose que en 2015 se habrá detenido y comenzado a reducir la propagación de esta pandemia. Es evidente que ello está lejos de obtenerse tanto en Catalunya como en España y en el mundo, sobre todo en relación con mujeres, niñas y adolescentes, quienes padecen tasas de infección en un número de afectadas cada vez mayor.

Las desigualdades de género, además de ser una violación a sus DDHH contribuyen al aumento de la indefensión. ONUSIDA dice que aquellas que sufren de violencia de género tienen un 50% más de riesgo de contraer el VIH. La cifra es escandalosa, dado que la OMS subraya que una de cada tres mujeres sufre de violencia física o sexual a manos de su pareja, al punto que el 45% de las adolescentes tienen su primer experiencia sexual de forma forzada.

El aumento de la epidemia en personas jóvenes y en mujeres casadas ha demostrado que el análisis tradicional basado en grupos de riesgo —tales como homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que se dedican a la prostitución— constituye un factor que limita la adopción de estrategias de prevención adecuadas. En realidad, el problema debe plantearse desde el enfoque de  las prácticas de riesgo, independiente del estatus social, la orientación sexual, el género, el estado civil, la profesión u oficio, el credo religioso o el grupo étnico de las personas involucradas.

Ya en 1995 en Secretario General de ONU decía que el género femenino es particularmente vulnerable a la infección toda vez que su acceso a la educación relacionada con el VIH y a los programas de prevención y atención de la salud es limitado o inexistente. A esto han de sumarse las dificultades que implica la negociación del sexo más seguro, y no sólo para aquellas que ejercen la prostitución, dado que en las sociedades claramente patriarcales son los hombres los que imponen las reglas. La subordinación de la mujer en la sociedad y en la vida de pareja reduce sus posibilidades de negociar o rechazar las relaciones sexuales no deseadas, o de mantener relaciones sexuales protegidas; lo que empeora la desigualdad existente.

Es preciso incrementar la financiación de las ayudas al desarrollo y encauzarlas hacia programas sensibles a las cuestiones de género. Pero también debemos exigir de los gobiernos que destinen recursos propios suficientes para que haya atención y prevención. Deben contarse con conocimientos, pero también con medios que prevengan la infección.

Por ello, las personas y entidades abajo firmantes, aprovechando este mes de marzo de 2014 como el del Día Internacional de la Mujer, proponemos:

- Promover la educación sexual de las niñas y adolescentes en las escuelas y colegios y la alfabetización de las mujeres, como vía que facilite la información. Luchar contra la deserción escolar femenina.

- Atender con especial cuidado a las necesidades de las mujeres migradas, que se encuentran en condiciones vulnerables precisamente a causa de la pobreza, el desarraigo y la desinformación.

- Promover la protección constante de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas. Promover una tolerancia cero hacia todos los tipos de violencia que se ejercen contra ellas como una cuestión de justicia social y una responsabilidad social compartida.

- Instar la creación de programas efectivos que consideren las necesidades de quienes sean sobrevivientes, estén o no infectados. Muchos niños y adolescentes quedan al cuidado de familiares con pocos recursos, y ello incrementa el círculo vicioso de la pobreza y la estigmatización.

- Abogar porque las leyes laborales se cumplan plenamente, y no haya discriminación oculta contra las personas portadoras del virus.

- Reclamar rendición de cuentas a las administraciones públicas, sobretodo en relación con los compromisos internacionales que han suscripto oportunamente.

- Dejar de considerar a las mujeres como meras víctimas de sus circunstancias, valorando sus aportaciones, su capacidad de creación y de diálogo para que puedan ser aprovechados en su propio beneficio.

Esta tarea no tendrá éxito a menos que seamos las propias mujeres (adultas, adolescentes, niñas, prostitutas, transexuales, heterosexuales, bisexuales, transgénero, casadas, solteras, divorciadas, separadas, madres, hijas, inmigradas, nacionales, religiosas, laicas, profesionales, amas de casa) las que tomemos consciencia de que hemos de reivindicar de forma constante no solo éste, sino todos y cada uno de nuestros derechos."

 

          

 

 

 

 

 

 

Si quieres adherirte / Si vols adherir:  Formulario / Formulari

 

 

Adhesiones /  Adhesions (28/03/2014)

En nombre de entidad o organización / En nom de entitat o organització

ACATHI

ACEGAL

Aipc Pandora

Ajuntament Barcelona

AS. ATENEA, MUJERES POR LA IGUALDAD

ASOC. NUEVOS COLECTIVOS

ASOC.SOC.CULTURAL DOMINICAN EN CATALUNYA

Asociación Ex-Presos Sociales

ASS.ACORD

ASSEMBLEA TRIANGLES ROSES

Associació Candela

Associació COOPERACCIÓ

Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut

Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears

Associació SantSadurní.es

Associació Stop Sida

ATC llibertat

Casal Lambda

CALCSICOVA

CCOO del Barcelonès

centre d'Analisi i programes Sanitaris (CAPS)

Col·lectiu de lesvianes, gays, transsexulas i bisexuals de la safor

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Comité Ciudadano Anti-Sida Comunidad Valenciana

Comité Ciudadano Antisida de Asturias

Creación Positiva

Cuídate en Positivo

DONAS DEL MÒN

EQUIS-MGF

ERC-LGTB

Federacion de Asocaiciones de Colombianos en Catalunya-FEDASCAT

FELGTB - Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

Grup Parlamentari d'ICV-EUiA

Jiwar Creació i Societat

Liceu de dones castello

Mujeres Palante

Mujeres por la Salud y la Paz

Plataforma pel Dret a la Salut

PSC

Red-CAPS

SIDA STUDI

TAMAIA. viure sense violència

UGT Catalunya

VIH-DA ASSOCIACIÓ

Xarxa de Dones per la Salut

 

A título individual / A títol individual

Alfons   Manobens I Solà

Ana        Gª.-Santamarina Ruiz

Ana        Martin Gallurt

Anacaira              Porto Pinheiro

Andrei  Kozlov

Andrei  Kozlov

Ángela  Sanguino Casquero

Anna     Batlle I Pèlach

Anna     Morero

Anna     Perez-Quintana

Beatriu Masià Masià

Carlota Falgueras Marsal

Carme  Santamaria Blasco

Carmen               Sánchez-Contador Escudero

Carmen               Martinez Muniesa

Catalina Maria   Pou Perelló

Clara      Iranzo García

Constança          Schinteie Bes

Cristina Bigordà Vargas

Cristina Lügstenmann

Edgar    Kay

Elena     Griñán

Enrique                Llacer Sabio

Enrique                Llacer Sabio

Ernesto                Carrión  Sablich

Estela    Mayorga Di Franco

Ester     Codina Laso

Eugènia               Fernández Espina

Gabriel Fernàndez I Díaz

Gabriela              Poblet Denti

Gema   Garcia Porras

Gemma               Sánchez García

Gemma               Sanchez Ruiz

Gemma               Sahun Serena

Gloria    Tellez Subiza

Gloria    Maestra Durán

Idoya    Aranaz Hernandez

Inma     Moraleda Pérez

Inmaculada        Ramirez Gata

Janet     Sanz Cid

Jesus     Duarte Lopez

Joaquim              Mestre Garrido

Jordi      Morell I Núñez

Josep-Andreu   Pérez I Mingorance

Judith   Cobeña Guàrdia

Julia       Giordano Devoto

Laura     García Miranda

Lourdes               Camacho Zambrano

M Eugenia          Sangil Sánchez

M Jose Lopez Muñoz

Mª Dolores        Vico Rodriguez

Ma Rosa              Micàs I Estalayo

Margarita            Pascual Godoy

Margarita            Bonet

Margot Pujal Llombart

Maria    Silvano

Maria    Barcons Campmajó

Maria Cruz          Gutierrez Diez

María Del Carmen           Balay Fernández

María Delfina    Rossi Silvano

María Jesús        Cuñado Martínez

Maria Jose          Gomez Alvarez

Mariela                Maglia

Martha Carmen               Ortega Minaya

Mercè  Otero Vidal

Mercedes           López Lucas

Mireia   Molero Martínez

Mireia   Calafell Obiol

Montse               Milà Estrada

Neus     Baltrons Graboleda

Neus     Valldeperas Peralta

Noemi  Di Carlo Balzano

Noemia               Loio Marques

Nora      Prepelitchi

Nuria     Segu Ferre

Núria     Milà Díaz

Núria     Pàmies Martorell

Núria     León Bertrán

Paz         Del Pino Diaz

Pilar       Pascual

Ricard   Gomà Carmona

Ricardo Castro Navio

Rosamaría          Alberdi Castell

Rubén  Costa Ullua

Rubén  Tosoni Moro

Sandra  Iriarte

Sara       Jaurrieta Guarner

Silvia      Moreira Da Silva

Solsieray             Montori Soler

Teresa  Riera Colomer

Tomás  Fernández Montero

Vicencia               Laguna

Vidal      Pérez Bahillo

William Mejías Navarro

Xavier   Gascó Cano

Xavier   Florensa I Cantons

Yanina  Marini Stagnitto

 

Participem:
 felgtb ilga pie200
logo-bottom consell immigrants consejo municipal lgtb consell nacional
 
 
Amb el suport: